Afectacions COVID-19
Afectacions COVID-19

Tots els notaris de la Comunitat Valenciana estan oberts al públic a excepció de les notaries de:

València

  • En Enrique Martí Sánchez de León, a Ontinyent.
    Notaria substituïda per En Enrique Valles Amores.

L'operativitat de les notaries queda supeditada al que s'estableix en la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020, sobre l'adopció de mesures que garanteixin l'adequada prestació del servei públic notarial, així com al que estableix en la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 8 de maig, sobre prestació de servei notarial en les diferents fases de la desescalada.

Abans d'acudir a una notaria sol·liciti cita prèviament.

Els recordem que de conformitat en el que s'estableix en les Disposició Addicional Segona i Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden en suspens els terminis processals i administratius.

Tria el teu notari