Notícies
Tornar

Preparats els notaris per a l'entrada en vigor de la Llei de Crèdit Immobiliari

El dilluns 17 de juny serà el primer dia hàbil de l'entrada en vigor de la Llei del Crèdit Immobiliari, una normativa que reforça la protecció al consumidor i la seguretat jurídica de la fase precontractual dels préstecs hipotecaris, atribuint als notaris una important funció. Els notaris hauran de cerciorar-se que les entitats financeres han entregat als ciutadans tota la informació que establix la Llei i proporcionar-los un assessorament imparcial i gratuït. Tot això, com a mínim, en els deu dies anteriors a l'autorització i signatura de les escriptures dels préstecs hipotecaris.

/liferay/image/image_gallery?uuid=7ea64f46-ccab-42ff-9d34-f98a64d302f9&groupId=11601941&t=1559802408445

 

Des de dilluns passat, 3 de juny, tots els notaris de la Comunitat disposen dels mitjans tècnics que els permetran rebre de les entitats financeres la documentació dels préstecs hipotecaris i concertar les cites per a reunir-se amb els consumidors. 

Per a informar detalladament a tots els ciutadans interessats en l'adquisició d'un habitatge amb préstec hipotecari, el Consell General del Notariat ha editat el fullet informatiu “El gran pas: comprar un habitatge. Com el poden ajudar els notaris?”, del qual es distribuiran 17.000 còpies en les notaries dels 336 notaris de la Comunitat Valenciana, a més de associacions i organismes públics i privats relacionats amb la compra d'habitatges. També ha creat un vídeo animat que ens permet convertir-nos en “testimonis” de les reunions que “Pedro i Cristina” mantenen amb la notària “Lucía” per a comprar un habitatge finançat amb un préstec hipotecari.

El fullet i el vídeo ja estan disponibles a la pàgina pública www.notariado.org  i en l'espai de Twitter : @Notaris_ÉS


El paper del notari en la fase precontractual

Segons la Llei del crèdit immobiliari, els consumidors tenen dret a triar notari i a reunir-se amb ell, com a mínim, en els 10 dies naturals previs a l'autorització i signatura de l'escriptura pública del seu préstec hipotecari, sense cap cost per a ells. Abans de la cita presencial, el notari triat verificarà que l'entitat financera ha entregat al consumidor tota la documentació exigible conforme al tipus de préstec hipotecari que s'haja sol·licitat, i que ho ha fet en el termini adequat. En concret, s'assegurarà que el ciutadà ha rebut: el projecte de contracte del préstec; la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), document que conté tota la informació de la hipoteca i que té caràcter d'oferta vinculant durant un mínim de deu dies; la Fitxa d'Advertiments Estandarditzats (FiAE), amb les clàusules i les despeses de la hipoteca; la simulació de les quotes periòdiques a satisfer pel prestatari en diferents escenaris d'evolució de tipus d'interés; un document sobre les despeses associades a l'escriptura pública del préstec, i les condicions de l'assegurança de danys  de l'immoble.

Si constata errors o manques, el notari sol·licitarà la seua esmena a l'entitat financera. Si la documentació està correcta, tancarà dia i hora per a reunir-se amb el ciutadà. També acudiran les persones garants o fiadores del préstec, si n'hi haguera. 

Primera cita amb el notari

En esta primera trobada, el notari explicarà al ciutadà totes les clàusules del préstec, i contestarà les seues preguntes perquè puga tindre, amb el seu assessorament imparcial, un coneixement complet del contracte que està a punt de signar, així com dels seus drets i obligacions. Amb un xicotet test, s'assegurarà que el futur comprador ho té tot clar.

El notari redactarà una acta, que serà gratuïta, en la qual deixarà constància dels fets comprovats i de les explicacions donades, així com de les preguntes que el ciutadà li haja plantejat amb les seues respectives respostes. L'acta serà signada per el/els prestatari/s i el notari, la qual cosa es comunicarà de manera immediata a l'entitat financera. A partir d'ací es fixarà la segona cita amb el notari per a l'autorització i signatura de les escriptures de la compravenda i del préstec hipotecari (que solen fer-se alhora).

Fase contractual: segona cita amb el notari

“El gran pas: comprar un habitatge. Com el poden ajudar els notaris” també es deté en l'etapa de l'autorització i signatura de les escriptures. 

Eixe dia, el notari comprovarà la identitat, capacitat i legitimacions del comprador i venedor, així com si és o no l'habitatge habitual del venedor; si és un Habitatge protegit (VPO) i si està arrendada. A més, informarà el comprador si sobre l'immoble pesa alguna càrrega, i si el venedor està al corrent del pagament de les quotes de comunitat; sol·licitarà al venedor el certificat d'eficiència energètica; comprovarà els mitjans de pagament que s'utilitzaran; advertirà de possibles vicis ocults en l'habitatge; informarà els contractants de les seues obligacions legals i dels seus deures fiscals; sol·licitarà el justificant del pagament de l'IBI i el número de referència cadastral de l'habitatge; identificarà en Titular Real en el cas que intervinga una societat mercantil, i explicarà el repartiment de les despeses de l'operació entre les parts. Per descomptat, llegirà totes dues escriptures, la de compravenda i la del préstec (que solen signar-se i autoritzar-se el mateix dia) i explicarà tots els conceptes bàsics d'ambdues. 

Gestions posteriors

El fullet dedica un apartat específic a les despeses derivades de la compravenda i el préstec, i assenyala les novetats que ha suposat la Llei quant al repartiment de les despeses associades a l'est últim. S'explica que l'entitat financera assumirà els aranzels notarials i registrals, els costos de la gestoria i l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, mentre que el comprador haurà de pagar la taxació de l'immoble. 

El Notariat hui 

Els notaris són funcionaris públics que, per delegació de l'Estat, tenen atribuïdes importants funcions, com la de donar fe pública i controlar la legalitat.  Així, els documents i acords redactats i/o autoritzats per un notari adquirixen l'entitat de documents públics, als quals la llei reconeix veracitat, fermesa i força probatòria.  Els notaris proporcionen la seguretat jurídica preventiva que empara la Constitució. El notari és garantia d'autenticitat, legalitat i seguretat, tant per als ciutadans i empreses com per a l'Estat.

El Consell General del Notariat està format pels degans dels Col·legis Notarials de les 17 comunitats autònomes, que al seu torn agrupen  els més de 2.800 notaris espanyols. 

Per a més informació: www.notariado.org

Punxa ací per a veure el vídeo explicatiuVeus relacionades

  • No existeixen veus relacionades