Notícies
Tornar

LES NOTARIES DE LA COMUNITAT, OBERTES PER A URGÈNCIES AMB CITA PRÈVIA

L'Il·lustre Col·legi Notarial de València informa que mentre dure l'Estat d'Alarma, les notaries de la Comunitat Valenciana estaran obertes per a atendre les urgències dels ciutadans, però amb cita prèvia. Seguint les instruccions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, després de la publicació del Reial decret d'Estat 463/2020, de 14 de març, l'obertura de les notaries durant l'estat d'alarma, en tot el territori nacional, queda garantida per ser el servici notarial un servici públic d'interés general, per a atendre actuacions de caràcter urgent que no puguen esperar (amb cita prèvia)

Estat d'Alarma, COVID-19


PUNXE ACÍ  i accedisca al localitzador de tots els notaris per localitats per a poder cridar o manar un correu electrònic on poder explicar la seua situació. Serà el notari el que determine si esta actuació és urgent per a donar-li cita prèvia o si, per contra, pot esperar, per a així complir amb les restriccions a la llibertat de moviment marcades pel Govern.

 

Tal com explica en la seua Instrucció la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, si el notari determina que l'actuació requerida per l'interessat és urgent, la prestació del servici públic notarial se subjectarà a les següents mesures:

- No s'admetrà l'accés a la notaria a ningú diferent del propi interessat i conforme a la legislació notarial altres intervinents com a intèrprets o testimonis.

- L'actuació notarial es desenvoluparà exclusivament en l'oficina notarial. En qualsevol cas, esta actuació notarial s'estendrà el temps imprescindible, com a mitjà de garantir la finalitat exposada en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

- L'interessat que acudisca a la notaria el farà en el dia i hora indicat pel notari, per al que haurà d'acudir a la mateixa amb els mitjans d'autoprotecció que garantisquen la seguretat sanitària.

- En la notaria, tant el personal de l'oficina pública notarial, com el notari adoptaran les mesures de separació i allunyament físic recomanades per les autoritats.

- Per a garantir la prestació del sservici públic notarial, el notari establirà en la seua notaria, de ser això possible atés el nombre d'empleats, torns per a això, de conformitat amb la legislació laboral.

                                                      ------------------------------

INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


 • 1r.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020 sobre l'adopció de mesures que garantisquen l'adequada prestació del servIci públic notarial durant l'Estat d'Alarma

    LLEGIR DOCUMENT


 •  2n.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, del Ministeri de Justícia, de 30 de març de 2020, sobre Fixació de Serveis Mínims Registrals  


  LLEGIR DOCUMENT


 •  3r.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, del Ministeri de Justícia, de 30 de març de 2020, sobre fixació de servicis notarials després de la publicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març

    LLEGIR DOCUMENT


 REIALS DECRETS DEL GOVERN DAVANT EL COVID-19 I L'ESTAT D'ALARMA


 • 1r.- Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

    LLEGIR DOCUMENT


 • 2n.- Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 

    LLEGIR DOCUMENT


 • 3r.- Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, d'Estat d'Alarma

    LLEGIR DOCUMENT


 • 4t.- Reial decret 476/2020, de 27 de març,  pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

    LLEGIR DOCUMENT


 • 5é.- Reial decret llei 10/2020, de 29 de març,  pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores no per compte propi que no presten servicis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

    LLEGIR DOCUMENT


  COMUNICATS DEL CONSELL GENERAL DEL NOTARIAT


 • Vídeo Comunicat del Consell General del Notariat  sobre l'actual Servici Notarial davant l'Estat d'Alarma

    VORE VÍDEO


 • Comunicat del Consell General del Notariat després de l'aprovació de l'Estat d'Alarma

    LLEGIR DOCUMENT


 OFICI DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL


 • Ofici de la Direcció General de Treball, del Ministeri de Treball i Economia Social, de 28 de març de 2020, sobre Expedients Suspensius i de Reducció de Jornada pel COVID-19 (que suposa una ampliació del criteri anterior i dona resposta a les següents preguntes):

      LLEGIR DOCUMENT

 

 DECRET LLEI DE LA GENERALITAT AMB MESURES DE SUPORT ECONÒMIC I DE CARÀCTER TRIBUTARI


 •  DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte de la Covid-19.

    LLEGIR DOCUMENTVeus relacionades

 • No existeixen veus relacionades