Notícies
Tornar

LES NOTARIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, OBERTES AMB CITA PRÈVIA

L'Il·lustre Col·legi Notarial de València informa que, mentre dure les fases de desescalada, les notaries de la Comunitat Valenciana estaran obertes per als ciutadans, però amb cita prèvia. Seguint les instruccions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, del Ministeri de Justícia, de 8 de maig, canvia la prestació dels servicis notarials després de l'aprovació amb data 28 d'abril de 2020 pel Consell de Ministres del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, durant les fases de l'acceleració progressiva a la normalitat. En este sentit, a partir del dilluns 18 de maig de 2020, totes les notaries de la Comunitat Valenciana es troben en zona de Fase 1 i, per tant, a partir d'ara l'actuació notarial es realitzarà amb cita prèvia, atenent de nou tots els casos, sense ni tan sols tindre preferència ja els casos d'urgència.

Estat d'Alarma, COVID-19

 

PUNXE ACÍ  i accedisca al localitzador de tots els notaris per localitats per a poder cridar o manar un correu electrònic on poder explicar la seua situació perquè el notari li done cita prèvia.

Tal com explica en l'última Instrucció la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 8 de maig, la  funció notarial gradualment retornarà a la normalitat, com a servci públic d'interés general, seguint el programa de recuperació de la mobilitat i de la normalitat, d'acord amb la progressiva reducció de les restriccions acordades pel Govern per als ciutadans en les diferents fases.

En la Fase 1 totes les notaries de la Comunitat Valenciana continuaran les seues actuacions amb cita prèvia i amb l'obligació d'evitar aglomeracions


Instrucció per a totes les notaries de la Comunitat (Fase 1):

Conclosa la fase preparatòria (fase 0) es continuaran les actuacions amb cita prèvia i l'obligació d'evitar aglomeracions. L'actuació notarial no estarà limitada, ni tan sols amb caràcter preferent, als casos d'urgència.

Les eixides per a autorització de documents podran realitzar-se en els casos en els quals no siga possible el desplaçament dels atorgants o intervinents a l'oficina notarial i estaran subjectes igualment a l'exigència pel notari de les garanties sanitàries assenyalades per a la fase anterior i baix la seua valoració.

 

* En totes les fases es garantiran distàncies mínimes de seguretat d'aproximadament dos metres en tots els espais de treball i amb els usuaris en les zones d'accés, espera i espais d'atenció al públic per a evitar l'acumulació de persones.    

    --------------------------------------

INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


 • 1a.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020 sobre l'adopció de mesures que garantisquen l'adequada prestació del servIci públic notarial durant l'Estat d'Alarma

    LLEGIR DOCUMENT


 •  2a.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, del Ministeri de Justícia, de 30 de març de 2020, sobre Fixació de Serveis Mínims Registrals  


  LLEGIR DOCUMENT


 •  3a.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, del Ministeri de Justícia, de 30 de març de 2020, sobre fixació de servicis notarials després de la publicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març

    LLEGIR DOCUMENT


 •   4a.- Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, del Ministeri de Justícia, de 8 de maig,  sobre la prestació dels servicis notarials després de l'aprovació amb data 28 d'abril de 2020 pel Consell de Ministres del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, durant les fases de la desescalada

  LLEGIR DOCUMENT 


 •  - Nota de Premsa del Ministeri de Justícia, de 31 de març, on asseguren els servicis essencials de registres i notaries per al manteniment de l'activitat durant l'Estat Alarma

   LLEGIR DOCUMENT


 •  - Nota de Premsa del Ministeri de Justícia, d'1 d'abril, sobre el  protocol d'actuació per a la coordinació dels riscos laborals davant el COVID19, amb la difusió d'una guia que establix un mecanisme escalonat de comunicació d'incidències per a controlar la propagació del virus, així com les instruccions precises que s'han de seguir en els centres de treball tant per a la prevenció com en la detecció de casos positius o d'indicació d'aïllament. 

  LLEGIR DOCUMENT


 •  - Nota de Premsa del Ministeri de Justícia, de 7 d'abril, on agraix a notaris i registradors la prestació de servicis essencials durant la pandèmia per a la protecció de la seguretat jurídica; un reconeixement que el Ministre de Justícia i la Directora general de Seguretat Jurídica i Fe Pública han fet públic després de la reunió  mantinguda amb el president del Consell General del Notariat, José Ángel Martínez Sanchiz, i la degana del Col·legi de Registradors, María Emilia Adán, on els han demanat la seua col·laboració en la posada en marxa del pla de reactivació de la Justícia que prepara el Govern per a la volta a la normalitat

   LLEGIR DOCUMENT


 •  El Ministeri de Justícia explica en la seua pàgina web els servicis essencials jurídics durant la pandèmia del Covid-19 amb un resum de totes les resolucions, acords, decretes i ordres publicades fins al moment que afecten a l'àmbit jurídic

  ACCEDIR A LA INFORMACIÓ

 

  COMUNICATS DEL CONSELL GENERAL DEL NOTARIAT


 • Vídeo Comunicat del Consell General del Notariat  sobre l'actual Servici Notarial davant l'Estat d'Alarma

    VORE VÍDEO


 •  Vídeo del Consell General del Notariat sobre l'important treball que realitzen els prop de 3.000 notaris durant l'Estat d'Alarma, ajudant i assessorant cada dia als ciutadans

  VORE VÍDEO


 • 1r.- Comunicat del Consell General del Notariat després de l'aprovació de l'Estat d'Alarma

    LLEGIR DOCUMENT


 •  2n.- Comunicat del Consell General del Notariat després de la Instrucció de la Direcció General de 15 de març de 2020 sobre l'adopció de mesures que garantisquen l'adequada prestació del servei públic notarial.

       LLEGIR DOCUMENT


 •  3r.- Comunicat del Consell General del Notariat, de 14 d'abril de 2020, anunciant la proposta del notariat per a poder realitzar autoritzacions electròniques de pòlisses i altres documents.  La proposta del Consell General del Notariat permetria als notaris l'autorització electrònica de les pòlisses per al finançament d'empreses i particulars en la plataforma electrònica notarial i a través de videoconferència. Les mesures proposades permetrien a empreses i ciutadans relacionar-se amb els notaris sense que fora necessari el seu desplaçament físic, en compliment de les recomanacions de limitació d'ambulatòria aprovades pel Govern.

  LLEGIR MÉS INFORMACIÓ

    VORE VÍDEO DEL CONSELL GENERAL DEL NOTARIAT


 •  4t.- Comunicat del Consell General del Notariat, de 8 de maig de 2020,  després de la Instrucció de la Direcció General amb les pautes a seguir pels 17 Col·legis Notarials perquè els notaris retornen gradualment a la normalitat, donat el seu caràcter de servei públic d'interés general, durant les diferents fases de la desescalada

    LLEGIR DOCUMENT

-----------------------------------------

 

 REIALS DECRETS DEL GOVERN DAVANT EL COVID-19, L'ESTAT D'ALARMA I LES SEUES PÒRROGUES


 • Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, d'Estat d'Alarma

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret 476/2020, de 27 de març,  pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 12 d'abril declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.  És una norma de caràcter complementari, que aclarix alguns efectes i conseqüències del Reial decret llei 8/2020

  LLEGIR DOCUMENT BOE 


 • Reial decret llei 10/2020, de 29 de març,  pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores no per compte propi que no presten servicis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

     LLEGIR DOCUMENT BOE


     (- Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substituix i modifiquen els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.)

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 26 d'abril declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

        LLEGIR DOCUMENT BOE


       (- Nota de Premsa del Congrés dels Diputats després del Ple del 9 d'abril on aproven la nova pròrroga de l'estat d'alarma i convaliden tres reials decrets llei aprovats pel Govern per a fer front a esta crisi: 1.  El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19; 2. El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19; i 3. El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altre que no presten servcis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.)

     LLEGIR NOTA DE PREMSA 


 •  Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

  LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.

  LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 10 de maig declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  LLEGIR DOCUMENT BOE


      (- Nota de Premsa del Congrés dels Diputats després del Ple del 22 d'abril on s'autoritza una tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig per a fer front al COVID-19)

      LLEGIR NOTA DE PREMSA 1   LLEGIR NOTA DE PREMSA 2


 • Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia: El present reial decret llei s'estructura en tres capítols, que contenen un total de vint-i-huit articles, quatre disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals. El capítol I regula les mesures de caràcter processal. En el capítol II s'inclouen mesures en l'àmbit concursal i societari. El capítol III regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a afrontar de manera immediata les conseqüències, ja exposades, que ha tingut la crisi del COVID-19 sobre l'Administració de Justícia 

  LLEGIR DOCUMENT BOE


 •   Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 24 de maig, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  LLEGIR DOCUMENT BOE


       (- Nota de Premsa del Congrés dels Diputats després del Ple del 6 de maig, on s'autoritza una quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig per a fer front al COVID-19)

        LLEGIR NOTA DE PREMSA


 •  Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació pel qual s'aprova l'ampliació dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE), derivats del Covid-19, fins al 30 de juny de 2020

  LLEGIR DOCUMENT  BOE

 

 •  Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 7 de juny declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. A més, en este RD s'alça la suspensió dels terminis processals amb efectes des del 4 de juny de 2020 i es reprenen els terminis administratius des de l'1 de juny de 2020 

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 •  Reial decret 538/2020, de 26 de maig, pel qual es declara Dol Oficial pels morts com a conseqüència de la pandèmia COVID-19

     LLEGIR DOCUMENT BOE


 • Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19

     LLEGIR DOCUMENT BOE

 

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT APROVAT PEL CONSELL DE MINISTRES EL 28 D´ABRIL DE 2020


 • El Consell de Ministres ha aprovat el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat que establix els principals paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, després de la crisi provocada pel COVID-19.

     LLEGIR DOCUMENT PLA PER A LA TRANSICIÓ         

     ANNEX I       ANNEX II       ANNEX III

       

     - LLEGIR DOCUMENT DEL GOVERN DE RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS


     - LLEGIR LA GUIA DE LA FASE I, ELABORADA PEL GOVERN 

     - LLEGIR LA GUIA DE LA FASE II, ELABORADA PEL GOVERN

     - LLEGIR LA GUIA DE LA FASE II, MODIFICADA PEL GOVERN EL 23 DE MAIG DE 2020


 ORDRES PUBLICADES EN EL BOE PER A REGULAR LES FASES DE LA DESESCALADA

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat les ordres per a regular les diferents Fases del Pla per a la transcició cap a una nova normalitat


 •  Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat

    LLEGIR DOCUMENT BOE 


 • Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existisca risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb esta activitat.

     LLEGIR DOCUMENT BOE 


 • Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de servicis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

     LLEGIR DOCUMENT BOE 


 • Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogobernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat.

     LLEGIR DOCUMENT BOE 


 • Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'establixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i servicis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

    LLEGIR DOCUMENT BOE 


 •  Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

  LLEGIR DOCUMENT BOE

    LLEGIR LA GUIA DE LA FASE I, ELABORADA PEL GOVERN


 •  Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'establixen les condicions a aplicar en la Fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura.

  LLEGIR DOCUMENT BOE

 

 •  Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat  

  LLEGIR DOCUMENT BOE

     LLEGIR LA GUIA DE LA FASE II, ELABORADA PEL GOVERN

     LLEGIR LA GUIA DE LA FASE II, MODIFICADA PEL GOVERN EL 23 DE MAIG DE 2020


 • Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19 a xicotets municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior que estiguen en fase 0 i 1, perquè puguen acollir-se ja a algunes mesures previstes per a la Fase 2

  LLEGIR DOCUMENT BOE

 

 •   El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 7 de juny, també aprova alçar la suspensió dels terminis processals amb efectes des del 4 de juny de 2020 i reprendre els terminis administratius des de l'1 de juny de 2020 (Articles 8 i 9)

  LLEGIR DOCUMENT BOE


 •  Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat 

     LLEGIR DOCUMENT BOE


 •   Ordre SND/442/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

  LLEGIR DOCUMENT BOE

 

 •  Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'establixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

  LLEGIR DOCUMENT BOE


ORDRE MINISTERI SANITAT SOBRE DESPLAÇAMENTS POBLACIÓ INFANTIL


 •  Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 a partir del 26 d'abril i durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues.

    LLEGIR DOCUMENT BOE

 

 •  Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Entre elles,  les mesures de flexibilització per als desplaçaments de la població infantil que a partir del 25 de maig ja no seran aplicables les limitacions respectivament previstes en l'article 3.1 de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril

   

 

 

ORDRE MINISTERI DE SANITAT SOBRE PRÒRROGA DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL A ESTRANGERS


 • Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s'adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

    LLEGIR DOCUMENT BOE


ORDRE MINISTERI DE SANITAT SOBRE LES CONDICIONS D'ÚS OBLIGATORI DE MASCARETES A PARTIR del 21 DE MAIG DE 2020


 • Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

     LLEGIR DOCUMENT BOE


 REIAL DECRET PEL QUAL ES REPRENEN ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I PROCESSALS 


 •  El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma fins al 7 de juny, també aprova alçar la suspensió dels terminis processals amb efectes des del 4 de juny de 2020 i reprendre els terminis administratius des de l'1 de juny de 2020 (Articles 8 i 9)

    LLEGIR DOCUMENT BOE


PRÒRROGA DEL TERMINI D'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE NACIONALITAT ESPANYOLA PER A SEFARDITES 

 

 • Resolució de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en virtut de la Llei 12/2015, de 24 de juny, per la qual s'acorda la Pròrroga del termini d'esmena de les sol·licituds de nacionalitat, presentades en termini, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya i s'aclarixen aspectes de la tramitació dels expedients (la pròrroga fins a l'1 de setembre de 2020 serà objecte de revisió en el cas de persistir les circumstàncies causades per la pandèmia del Covid-19)

     LLEGIR DOCUMENT BOE


---------------------------------------------

 

ORDRE DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA SOBRE SEGURETAT LABORAL I PLA DE DESESCALADA PER A L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 


 • Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, per la qual s'aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l'Administració de Justícia davant el COVID-19 (quatre fases d'incorporació presencial del personal)

    LLEGIR DOCUMENT BOE


 •  Ordre JUS/430/2020, de 22 de maig, per la qual s'activa la Fase 2 del Pla de Desescalada per a l'Administració de Justícia davant el COVID-19

  LLEGIR DOCUMENT BOE

 

-------------------------------------------------

 

MINISTERI D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL LÍNIA D'AVALS DE L'ESTAT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS, GESTIONADA PER L'ICO A TRAVÉS DE LES ENTITATS FINANCERES  


 • La Línia d'Avals del Ministeri per a facilitar la liquiditat a autònoms, pimes i empreses, que garantix operacions concedides des del passat 18 de març, estarà operativa des del dilluns, 6 d'abril de 2020 (i fins al 30 de setembre de 2020), després de la signatura dels convenis de col·laboració necessaris entre l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats financeres. 

 • Els autònoms i empreses interessats a acollir-se a esta línia (primer, segon, tercer i quart tram) hauran de dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguen amb l'Institut de Crèdit Oficial els corresponents contractes marc per a participar en la Línia d'Avals.

    LLEGIR MÉS INFORMACIÓ

-----------------------------------------

 

OFICIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL


 • Ofici de la Direcció General de Treball, del Ministeri de Treball i Economia Social, de 28 de març de 2020, sobre Expedients Suspensius i de Reducció de Jornada pel COVID-19 (que suposa una ampliació del criteri anterior i dona resposta a les següents preguntes):

      LLEGIR DOCUMENT


 •  Ofici de la Direcció General de Treball, del Ministeri de Treball i Economia Social, d'1 de maig de 2020, criteri aclariment sobre l'aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada, pròrroga dels ERTES, durant la fase de desconfinament de l'estat d'alarma.

  LLEGIR DOCUMENT

-----------------------------------------------

GENERALITAT VALENCIANA


 DECRET LLEI DE LA GENERALITAT AMB MESURES DE SUPORT ECONÒMIC PER A AUTÒNOMS I AJORNAMENT TRIBUTS ISD y ITPAJD


 •  DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte de la Covid-19.

    LLEGIR DOCUMENT


 • Correcció d'Errors del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, que l'1 d'abril es va publicar en el DOGV, per a solucionar els dubtes interpretatius sobre l'ampliació dels terminis per a la presentació d'autoliquidacions dels impostos sobre Successions i donacions i sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com els dels tributs sobre el joc, que hagen finalitzat durant la vigència de l'estat d'alarma

       LLEGIR DOCUMENT


 SUBVENCIONS URGENTS DEL CONSELL PER A AUTÒNOMS A TRAVÉS DEL PORTAL LABORA 


 •  El Consell ha aprovat el Decret 44/2020, de 3 d'abril, que regula la concessió directa d'ajudes urgents de 750 o 1.500 euros per a autònoms de la Comunitat per a fer front a les conseqüències econòmiques del COVID19, que es podran sol·licitar a partir de les 9 hores del dimecres 8 d'abril, fins a les 9 hores del dilluns, 4 de maig, a través del portal Labora (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) de la Generalitat. L'import total de les subvencions ascendix a 57,5 milions d'euros i es concediran de manera directa en el moment de la presentació de la sol·licitud (fins a esgotar el crèdit disponible)

    LLEGIR MÉS INFORMACIÓ


 DECRET LLEI DEL CONSELL D'AJUDES ECONÒMIQUES URGENTS PER A TREBALLADORS AFECTATS PER ERTE O QUE SE'LS HAJA REDUÏT LA SEUA JORNADA LABORAL PER CONCILIACIÓ FAMILIAR


 • DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTE, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

     LLEGIR DOCUMENT DOGV 


DECRET DEL CONSELL PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES A LES PERSONES TREBALLADORES ACOLLIDES A UNA REDUCCIÓ DE JORNADA D'ALMENYS EL 50% COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 (AJUDES ECONCI 2020)


 • DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19.  Les Ajudes es podran sol·licitar a partir del 14 de maig (15 dies hàbils) a través del portal LABORA de la Generalitat 

     LLEGIR DOCUMENT DOGV

---------------------------------------------

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PROGRAMA RE-ACTIVA PER A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES I XICOTETES EMPRESES 


 • L'Ajuntament de València llança les subvencions del Programa Re-Activa per a ajudar a les persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses, per a minimitzar l'impacte econòmic provocat pel COVID-19. El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 d'abril al 4 de maig (20 dies hàbils) i s'hauran de presentar per via telemàtica, a través de l'apartat de Seu Electrònica, dins de la web de l'Ajuntament de València

    LLEGIR MÉS INFORMACIÓ

 

 

 

 
Veus relacionades

 • No existeixen veus relacionades