Presentació
El Col·legi - Presentació

Presentació

Encara que les primeres disposicions sobre Notaris valencians coincidixen pràcticament amb la conquista del Regne (1.238), el Col·legi Notarial de València es troba documentat de forma ininterrompuda des de 1.283, sent en conseqüència el més antic d'Espanya. El seu àmbit territorial és coincident amb el de la Comunitat Valenciana.

L'actual seu col·legial, en el carrer Pascual i Genís, 21, va ser edificada en 1.883 sobre un solar adquirit a este efecte, i s'ha mantingut amb tal caràcter des de llavors.

En 1.999, es va escometre una reforma integral, que respectant íntegrament la fatxada i la joia arquitectònica que representa la sala d'actes, va alçar una nova estructura amb la consegüent nova configuració de la resta de l'edificació.

En l'actualitat la planta baixa, a més del rebedor i la consergeria, es troba dividida en tres sectors. El central conté l'antic saló d'actes, intocat des de 1.883. A la seua esquerra entrant es troba el nou, de caràcter funcional; a la seua dreta la nova biblioteca, que custodia quasi onze mil toms.

La planta noble conté l'antiga biblioteca, hui dedicada a sala de reunions, a més del despatx del Degà, la sala de juntes i una galeria perifèrica a l'escala del saló d'actes. En la planta segona radiquen les oficines del Col·legi, en la quarta les instal·lacions de l'Acadèmia d'opositors, i a la Fundació Notarial per a la mediació i l'arbitratge SOLUTIO LITIS, destinant-se la tercera i quinta a arxiu de documentació, coronada l'última per la vivenda del conserge i les dos torretes que rematen la construcció.

En la ciutat d'Alcásser radiquen l'arxiu de protocols, en el carrer Dels Seders s/n, des del qual s'expedixen les còpies dels toms en ell depositats, i l'arxiu procedent de l'antic Col·legi de Corredors; existint a més locals, per a Delegació col·legial, a Alacant, carrer Bailén, núm. 25, i a Castelló, plaça del Reial, núm. 35.

El Col·legi Notarial de València es troba documentat de forma ininterrompuda des de 1.283, sent en conseqüència el més antic d'Espanya

Junta Directiva

Després de les eleccions celebrades el diumenge 20 de novembre de 2016, la composició de la Junta Directiva és la següent:

 • Degà: Francisco Cantos Viñals.
 • Vicedegà: Delfín Martínez Pérez.
 • Censor 1r: Ubaldo Nieto Carol.
 • Censor 2n: Ana María Más Mayor.
 • Censor 3r: José Barrera Blázquez.
 • Censor 4t: Alejandro Pérez Martínez.
 • Censor 5t: María José Serrano Cantín.
 • Tresorer: José Vicente Malo Concepción.
 • Secretari: José Mª Cid Fernández.

D'acord amb el Reglament de Règim Interior, les competències de la Junta Directiva es troben distribuïdes en Àrees, comptant cada una d'elles amb un Cap, integrant de la Junta.

En l'actualitat la composició de les Àrees és la següent:

 • Àrea de Disciplina (a càrrec del Degà, En Francisco Cantos Viñals i del Vicedegà, En Delfín Martínez Pérez):
  li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant al règim de visites ordinàries i inspeccions extraordinàries, consultes i impugnacions en matèria aranzelària, deontologia notarial i defensa de la lliure elecció de Notari.
 • Àrea de Cultura i Aplicacions Informàtiques (a càrrec del censor primer, En Ubaldo Nieto Carol):
  li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant al desenrotllament de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques, així com la classificació i remissió de la informació que es remet els Notaris i la coordinació amb el Centre d'Estudis i Acadèmia "Eduardo Nafraria" de preparació d'opositors.
  En ella s'integren l'esmentada Acadèmia "Eduardo Nafraria" de preparació d'opositors, a càrrec del seu President, En Jose Luis Navarro Comín, i del seu Director, En Jose Manuel Rodrigo Paradells, el Centre d'Estudis, actual Institut Valencià d'Estudis Notarials o IVEN, encarregat de l'ordenació i difusió de les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials, cursos i seminaris i col·laboració amb la Universitat i amb la seccions corresponents d'altres Col·legis de l'àmbit jurídic. Dirigit per En Juan B. Montero-Ríos Gil, comprén les seccions de formació i organització, recensions legislatives i jurisprudencials, col·laboració amb altres entitats i publicitat, i l'Institut d'Informàtica Notarial València o INV@, dirigit per En Eduardo García Parra, la funció del qual és promoure, impulsar i coordinar l'ús de les aplicacions informàtiques per part de les Notaries de l'àmbit del Col·legi valencià, així com l'ús de les tecnologies de la informació i xarxes socials per part de la institució col·legial.
 • Àrea de Servicis Col·legials (a càrrec del Degà, En Francisco Cantos Viñals i del censor tercer En José Barrera Blázquez):
  a l'Àrea de Servicis col·legials li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant a la seu col·legial i la resta d'edificacions, biblioteca ( encoordinació amb En Jose Mª Cid Fernández que exercix les funcions de Notari-Bibliotecari) i restants servicis prestats pel Col·legi.
 • Àrea d'Assistència Professional (a càrrec del censor segon SRA. Ana María Más Mayor):
  li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta en matèria d'assegurances professionals i responsabilitat civil, assessorament en recursos i relacions amb l'Associació Professional de Notaris, a càrrec del seu President En José Parra González.
 • Àrea d'Organització (a càrrec del censor quart En Alejandro Pérez Martínez):
  li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta en matèria de substitucions, absències i llicències reglamentàries, Juntes de Districte i la coordinació amb els Delegats de la Junta en estos, així com el seguiment del Reglament de Règim Interior.
 • Àrea de Relacions Institucionals, Imatge i Premsa (a càrrec del Secretari, En Jose María Cid Fernández):
  li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta en matèria de relacions amb les entitats públiques territorials, Universitats i centres docents així com cossos jurídics., associacions empresarials i unions de consumidors, premsa i altres mitjans de comunicació. En especial, de les relacions amb la Hisenda Pública s'encarrega a En Javier Máximo Juárez González.
 • Àrea d'Arxius Notarials (a càrrec del censor quint, Na María José Serrano Cantín):
  li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant als Arxius en territori del Col·legi, i relacions amb les entitats públiques amb este fi.

Tria el teu notari