Junta directiva - Colegio Notarial de Valencia

El Col·legi

Junta directiva

 

 

Després de les eleccions celebrades el diumenge 15 de novembre de 2020, la composició de la Junta Directiva és la següent:

 • Degà: Sr. Francisco Cantos Viñals.
 • Vicedegà: Sr. Delfín Martínez Pérez.
 • Censor 1r: Sr. José Carmelo Llopis Benlloch.
 • Censor 2n: Sr. José Barrera Blázquez.
 • Censor 3r: Sr. Gaspar Peral Bernat.
 • Censor 4t: Sra. Miryam Lacalle Cervera.
 • Censor 5t: Sra. Eva Mª Peiró Fernández-Checa.
 • Tresorer: Sr. José Vicente Malo Concepción.
 • Secretari: Sr. José Mª Cid Fernández.
 • Assessor: Sr. José Nieto Sánchez.

D'acord amb el Reglament de Règim Interior, les competències de la Junta Directiva es troben distribuïdes en Àrees, comptant cada una d'elles amb un Cap, integrant de la Junta.

En l'actualitat la composició de les Àrees és la següent:

 • Àrea de Disciplina:
  Li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant al règim de visites ordinàries i inspeccions extraordinàries, consultes i impugnacions en matèria aranzelària, deontologia notarial i defensa de la lliure elecció de Notari.
 • Àrea de Cultura i Aplicacions Informàtiques:
  Li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant al desenrotllament de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques, així com la classificació i remissió de la informació que es remet els Notaris i la coordinació amb el Centre d'Estudis i Acadèmia "Eduardo Llagaria" de preparació d'opositors. En ella s'integren la citada Acadèmia "Eduardo Llagaria" de preparació d'opositors, a càrrec del seu Director, Sr. Luis Calabuig de Leyva i del Delegat de la Junta Directiva, Sr. Rafael Sebastián Ferrer Molina, el Centre d'Estudis, actual Institut Valencià d'Estudis Notarials o IVEN, encarregat de l'ordenació i difusió de les novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials, cursos i seminaris i col·laboració amb la Universitat i amb la seccions corresponents d'altres Col·legis de l'àmbit jurídic. Dirigit per Sr. Juan B. Montero-Ríos Gil, comprén les seccions de formació i organització, recensions legislatives i jurisprudencials, col·laboració amb altres entitats i publicitat, i l'Institut d'Informàtica Notarial València o INV@, dirigit pel Sr. Eduardo García Parra, la funció del qual és promoure, impulsar i coordinar l'ús de les aplicacions informàtiques per part de les Notaries de l'àmbit del Col·legi valencià, així com l'ús de les tecnologies de la informació i xarxes socials per part de la institució col·legial.
 • Àrea de Servicis Col·legials:
  A l'Àrea de Servicis col·legials li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant a la seu col·legial i la resta d'edificacions, biblioteca ( encoordinació amb el Sr. José Mª Cid Fernández que exercix les funcions de Notari-Bibliotecari) i restants servicis prestats pel Col·legi.
 • Àrea d'Assistència Professional:
  Li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta en matèria d'assegurances professionals i responsabilitat civil, assessorament en recursos i relacions amb l'Associació Professional de Notaris, a càrrec del seu President el Sr. José Parra González.
 • Àrea d'Organització:
  Li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta en matèria de substitucions, absències i llicències reglamentàries, Juntes de Districte i la coordinació amb els Delegats de la Junta en estos, així com el seguiment del Reglament de Règim Interior.
 • Àrea de Relacions Institucionals, Imatge i Premsa:
  Li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta en matèria de relacions amb les entitats públiques territorials, Universitats i centres docents així com cossos jurídics, associacions empresarials i unions de consumidors, premsa i altres mitjans de comunicació. En especial, de les relacions amb la Hisenda Pública s'encarrega el Sr. Javier Máximo Juárez González.
 • Àrea d'Arxius Notarials:
  Li correspon el desenrotllament de les competències de la Junta quant als Arxius en territori del Col·legi, i relacions amb les entitats públiques amb este fi.