Consumidors i Usuaris - Colegio Notarial de Valencia

Informació

Consumidors i Usuaris

Una persona quan acudix a la Notaria, pot ser consumidor i usuari en un doble sentit: en relació al Notari o en relació a l'altra part amb què manté relacions jurídiques. Per exemple, una persona que contracta un préstec hipotecari és al mateix temps consumidor respecte del Notari pel servici notarial prestat, i respecte de l'entitat de crèdit pel negoci jurídic realitzat.

En la seua relació amb el Notari, a fi d'ajudar al consumidor i solucionar els dubtes o conflictes, el Col·legi Notarial de València té un Servici d'Atenció a l'Usuari, que pot trobar en este enllaç.

En la seua relació amb l'altra part, i especialment si esta és un gran operador jurídic, el Notariat realitza una important funció protegint a consumidors i usuaris. De fet, el Col·legi Notarial de València manté relacions de col·laboració amb distintes associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma Valenciana.

Protecció preventiva als consumidors i usuaris

El consumidor que contracta amb un gran operador o amb un professional es troba en situació d'inferioritat, tant quant a la capacitat de negociació com al nivell d'informació.

La intervenció de Notari en la contractació evita que existisca eixe desequilibri entre parts i garantix que, en el moment de consentir, el consumidor tinga assessorament gratuït i informació imparcial suficient que li permeta valorar si contracta, i en quines condicions ho fa.

La conseqüència d'això és que es fomenta l'actitud proactiva del consumidor: l'usuari del servici notarial no deu mai dubtar a fer preguntes, sol·licitar explicacions i informació al seu Notari, que està per a respondre-les.

Òrgan de Control de Clàusules Abusives

Com a part del sistema de protecció preventiva del consumidor, el notariat ha creat un Órgano de Control de Clàusules Abusives (OCCA), que té per objecte crear un arxiu informàtic amb totes les sentències fermes que declaren abusiva una determinada clàusula, per a previndre la inclusió d'estes clàusules en els contractes amb consumidors.

Informació Jurídic Pràctica

Els òrgans corporatius del Notariat desenrotllen una funció de divulgació jurídica dirigida no sols a professionals del dret, sinó també als consumidors, com a mitjà de fer més “intel·ligibles” els negocis bàsics en què pot intervindre al llarg de la seua vida un ciutadà (compravenda de vivenda, préstec hipotecari, préstecs personals, herències, testaments, etc…). La dita divulgació es realitza a través de les distintes publicacions jurídiques del Notariat, i especialment pensades en els consumidors i usuaris, a través de jornades divulgatives celebrades en el mateix Col·legi Notarial de València o en altres seus, i de campanyes publicitàries concretes d'aspectes importants (com el de lliure elecció de Notari o sobre el significat de la “firma electrònica”).

En este sentit el Consell General del Notariat espanyol, òrgan que engloba a tots els Col·legis Notarials d'Espanya, disposa en la seua adreça web d'una àmplia informació sobre els actes i negocis jurídics més importants respecte dels quals el ciutadà mig pot ser part.

A la dita informació es pot accedir des de la secció informació jurídica pràctica que trobarà en la dita pàgina web (www.notariado.org)