Legalitzacions i Postil·les - Colegio Notarial de Valencia

Serveis

Legalitzacions i Postil·les

Consistix en la certificació pel degà del col·legi notarial de l'autenticitat de la firma i segell posats en documents:

  • Notarials, ja siguen escriptures públiques o testimonis notarials i documents privats la firma dels quals estiga legitimada davant de notari.
  • Administratius (les firmes dels quals estiguen reconegudes)

Este servici s'utilitza per a documents que han de produir efectes en l'estranger. NO es considera “estranger" les ambaixades i oficines consulars pertanyents a l'administració pública espanyola.

Es certificaràn per mitjà de apostilla els documents que hagen de produir efectes en qualsevol país firmant del Conveni de La Haya.

Es certificaràn per mitjà de legalització els documents que hagen de produir efecte en qualsevol país NO firmant del conveni de La Haya.

Per a poder verificar les apostilles emeses per este Col·legi Notarial, haurà d'accedir a la seu electrònica del Ministeri de Justícia, a través d'internet, http//eregister.justicia.es, aportant el codi de verificació, la data i el número de apostilla que apareix en el document emés.

Veure Països firmants del CONVENI DE LA HAYA