Presentació - Colegio Notarial de Valencia

Acadèmia d'Opositors

Acadèmia de Opositors

INTRODUCCIÓ

Tradicionalment València ha sigut terra d'opositors i de preparadors a Notaries. L'Acadèmia va començar a funcionar en el Col·legi, al setembre de 1978, i des de llavors han sigut molts els Notaris que han aprovat en ella, encara que per desgràcia no falten qui en ella no han pogut superar les oposicions.

ORGANITZACIÓ

El Reglament de Règim Interior del Col·legi Notarial de València establix en l'article 21, que "El Col·legi Notarial contribuirà a la preparació de les oposicions a Notaries per mitjà d'una Acadèmia de preparació d'opositors davall la seua tutela i amb la seua col·laboració."

Actualment el Director de l'Acadèmia és D. Luís Calabuig de Leyva, Notari de València

En el Col·legi estan, com a personal Auxiliar, Inmaculada Sanz o Santiago Carrilero (Tfno.963.512.585, adreça electrònica academia@cnotarial-valencia.com), que coordinarà i auxiliarà la Junta en el bon funcionament de l'Acadèmia.

ELS PREPARADORS

Tots són Notaris (ja estiguen en exercici, jubilats o aprovats sense plaça) que voluntària i altruísticamente han decidit dedicar unes hores a la setmana a la preparació d'opositors a notaries.

Els preparadors no cobren per la seua desinteressada activitat.

AJUDES

Hi ha dos tipus d'ajudes als opositors

 • La BECA, que consistix en el pagament d'una quantitat mensual que el Consell Rector fixe lliurement.
 • L'EXEMPCIÓ, que consistix a eximir l'opositor de contribuir a les quantitats necessàries per al sosteniment de l'Acadèmia.

Per a la concessió de les ajudes el Consell Rector atendrà fonamentalment al rendiment de l'alumne durant els sis mesos anteriors, al seu expedient acadèmic de la Facultat de Dret i a la situació econòmica del becant, el qual haurà d'aportar la seua declaració de la renda o aquella de les persones en la unitat familiar de la qual s'integre.

No podrà sol·licitar-se ajuda fins transcorreguts sis mesos des que s'haguera començat la preparació; i es perdrà el dret a les mateixes, automàticament, transcorreguts quatre anys des que s'haguera començat la preparació en l'Acadèmia, quan l'alumne cause baixa en la mateixa, o per acord del Consell Rector en virtut del seu baix rendiment.

ELS GRUPS

Al principi de cada curs, es formaran els grups en l'Acadèmia, tenint en compte l'orde de preinscripció dels opositors, la quantitat dels mateixos, i la disponibilitat de preparadors.

Els grups tindran, preferentment, de cinc a huit opositors i dos preparadors per grup, un amb mes experiència professional i un altre mas jove, per la qual cosa tindrà l'oposició més fresca.

Es poden reorganitzar els grups, per baixes o altes d'alumnes o per trasllat de preparadors fora de la Comunitat Valenciana.

L'Acadèmia és lliure per a canviar un alumne de grup i reorganitzar els grups per necessitats de l'acadèmia, dels grups o dels preparadors.

REQUISITSS

Els requisits exigits per a poder entrar en l'Acadèmia del Col·legi de València, són:

 • Ser major i tindre la nacionalitat de qualsevol país membre de la Unió Europea.
 • Haver acabat completament la Carrera de Dret.
 • Si s'han cursat els estudis de Dret en una Universitat Estrangera, haurà d'obtindre's el certificat acreditatiu del reconeixement o homologació del títol equivalent.
 • Tindre residència a la Comunitat Valenciana durant el temps de preparació de l'oposició.

L'OPOSICIÓ

L'ingrés en el Notariat tindrà lloc per mitjà d'oposició. La convocatòria de l'oposició es publicarà en el «Boletín Oficial del Estado». El nombre d'opositors aprovats no podrà excedir, en cap cas, del de places convocades.

Qui poden ser Notaris

Els que aspiren a realitzar les proves selectives per a l'ingrés en el Notariat han de reunir, en la data que acabe el termini de presentació de les instàncies, les condicions següents:

 • Ser espanyol o ostentar la nacionalitat de qualsevol país membre de la Comunitat Europea.
 • Ser major d'edat.
 • No trobar-se comprés en cap dels casos que incapaciten o impossibiliten per a l'exercici del càrrec de Notari.
 • Ser Doctor o Licenciado o Graduat en Dret o haver conclòs els estudis, estant en condicions d'obtindre el títol corresponent.

En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

Exercicis de l'Oposició de Notari

Els exercicis de l'oposició seran quatre: els dos primers, orals, i el tercer i el quart, escrits. Tant els dos primers com la lectura del tercer i de la primera part del quart seran públics.

Tots els exercicis de l'oposició són eliminatoris.

El primer exercici consistirà a contestar verbalment, en el termini màxim de 60 minuts, a quatre temes: els tres primers de Dret Civil Espanyol, Comú i Foral., i el quart, de legislació Fiscal. Els temes de Dret Civil correspondran, respectivament, un a les matèries de part general o introducció, propietat i drets reals; un altre, a obligacions i contractes, i un altre, a Dret de Família i successions..

El segon exercici consistirà, al seu torn, a contestar així mateix verbalment, en el temps màxim de 60 minuts, i pel següent orde, a sis temes: dos de Dret Mercantil, dos de Dret Hipotecari, un de Dret Notarial i un altre de Dret Processal o Administratiu. Els dos temes de Dret Mercantil i de Dret Hipotecari seran un de cada part en què es troben dividides estes matèries.

En ambdós exercicis orals els temes seran trets a la sort dels compresos en el programa que haurà d'estar publicat en el «Boletín Oficial del Estado» un any abans de la convocatòria de l'oposició. L'opositor disposarà de cinc minuts, com a màxim, abans de començar l'exposició, per a reflexionar i prendre notes per escrit, si ho desitja.

El tercer exercici consistirà a redactar, en el temps màxim de sis hores, un dictamen sobre un tema de Dret Civil Espanyol, Comú i Foral, Dret Mercantil, Dret Hipotecari o Notarial, d'entre els formulats pel tribunal reservadament. Les qüestions que es proposen en este exercici versaran sobre casos de dret positiu.

El quart exercici, que tindrà una duració màxima de sis hores, es dividirà en dos parts, cada una d'elles amb la duració que fixe el tribunal:

 • Primera: redactar una escriptura o document notarial, devent l'opositor justificar en plec a part els problemes jurídics que plantege o resolga en el seu treball, realitzant la liquidació de l'impost que si és el cas corresponga a l'escriptura redactada.
 • Segona: resoldre un supòsit de comptabilitat i matemàtica financera que recaurà sobre les matèries contingudes en l'annex del programa de l'oposició.