INDISVA - Colegio Notarial de Valencia

El Col·legi

INDISVA

L'INDISVA, "Institut Notarial Valencià per a l'atenció a les persones amb discapacitat o risc d'exclusió social", naix com a organisme de l'Il·lustre Col·legi Notarial de València, al servici de la societat valenciana i amb l'afany de col·laborar, en la mesura de les nostres possibilitats en la consecució de la igualtat i la plena integració d'aquells col·lectius especialment necessitats de protecció.

Competix als Col·legis Notarials la col·laboració amb l'administració en el seu àmbit territorial i el compliment de la funció social que correspon al Notari.

La creixent sensibilitat social cap als col·lectius especialment desfavorits, va portar al seu dia al Consell General del Notariat a la constitució de la Fundació Æquitas, que amb notable èxit, realitza una important funció jurídica i social en molts camps relacionats amb el tractament de les persones amb discapacitat i sectors socials menys afavorits.

La necessitat d'incidir amb major energia en este tipus d'activitats, aconsellen la la creació d'un Institut, l'INDISVA, amb les competències següents:

  1. Coordinació de totes les actuacions relatives a la participació del notariat en el tractament jurídic de les persones dependents o amb risc d'exclusió social.
  2. Relacions amb Æquitas i altres organismes creats pel Consell General del Notariat o la resta de Col·legis Notarials per a activitats afins.
  3. Celebració i compliment de convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades dedicades a la mateixa o anàloga finalitat i participació en activitats promogudes per estes.
  4. Coordinació amb les Organitzacions No Governamentals, Associacions i Institucions que actuen a la Comunitat Valenciana i que sense ànim de lucre treballen per la major integració de les persones en situació d'exclusió.

No es pot acabar esta presentació sense fer una especial referència a la Fundació Æquitas, d'on naixem, a la que volem i de la que ens enorgullim. Al costat d'esta presentació teniu un enllaç amb la pàgina de Æquitas on podeu trobar una completa base de dades referida a lleis i disposicions relacionades amb temes de discapacitat i dependència, així com un consultori jurídic en què podeu plantejar qüestions relatives a discapacitat, dependència i situacions d'exclusió social.

 

Consell rector

  • President:   D. Juan Francisco Herrera-García Canturri.
  • Vicepresident:  D. Gonzalo López Ebri.
  • Delegat de Alacant: Dª. María Teresa Vadillo Casero.
  • Delegat de Catellò:   D. Rafael Rivas Andrés.