Solutio Litis - Colegio Notarial de Valencia

El Col·legi

Solutio Litis

Al març de 2013 es constituïx pel Col·legi Notarial de València la “Fundació Notarial per a la Mediació i l'Arbitratge Solutio Litigi – Fundació de la Comunitat Valenciana” els fins fundacionals de la qual són:

  1. La promoció de l'arbitratge i la Resolució de conflictes.
  2. La promoció i el foment de la mediació judicial i arbitratge institucionals i de qualssevol altres vies alternatives que faciliten la solució convencional de les controvèrsies.

En compliment d'estos fins s'han creat sengles Corts de Mediació i Arbitratge en el si de la Fundació amb l'objectiu fonamental d'oferir vies als ciutadans per a gestionar les seues controvèrsies evitant la generació o agreujament dels conflictes, i , en últim terme, facilitar una resolució extrajudicial dels mateixos cas de no arribar-se a una solució convencional.