Lliure elecció de Notari - Colegio Notarial de Valencia

Informació

Lliure elecció de Notari

Tots els Notaris assessoren, informen i controlen la legalitat del mateix mode, però és important que l'usuari del servici estiga còmode i tinga confiança en el professional amb què tractarà.

Per això, un dels principis essencials per a garantir la protecció dels consumidors i usuaris és el de la lliure elecció de Notari, que determina qui té dret a triar Notari en cas de ser diversos els interessats, amb l'únic límit que el Notari triat tinga connexió raonable amb algun dels elements personals o reals del negoci.

Este principi està consagrat en el Reglament Notarial amb caràcter general per a tots els ciutadans, a l'assenyalar-se que es respectarà allò que s'ha pactat entre parts si bé, en defecte de pacte, tindrà dret a triar qui haja de satisfer tot o la major part de l'aranzel del Notari.

Però quan intervé un consumidor, l'elecció de Notari sempre correspon a este. De manera que qui contracta amb un gran operador pot seleccionar un Notari de la seua confiança, que ja conega, que li hagen recomanat, que li transmeta confiança o, simplement, un diferent del que suggerix el gran operador.

Este principi és especialment important en la contractació immobiliària (amb promotors) i financera (amb Bancs) si bé moltes vegades el consumidor no ho fa efectiu simplement perquè desconeix eixe dret.

Per posar un exemple de contractació financera, qui firmarà un préstec hipotecari té dret a examinar el projecte d'escriptura i a rebre gratuïtament assessorament notària en el termini dels tres dies anteriors a la firma d'escriptura, excepte renúncia expressa sempre que la firma es faça en la notaria. Com a exemple en matèria immobiliària, qui compra una vivenda a un promotor immobiliari, també té sempre dret d'elecció de Notari reconegut.

 

És important que l'usuari del servici estiga còmode i tinga confiança en el professional amb què tractarà

 

Per tant, si creu que el seu dret a la lliure elecció de Notari pot haver sigut vulnerat, té a la seua disposició un procediment de queixa en el Col·legi Notarial del que pot trobar informació en este fullet.

Ací a més trobarà un formulari per a ajudar-lo.