Còpies d'Archiu - Colegio Notarial de Valencia

Serveis

Copiès d'Archiu

En el departament d'Arxiu de Protocols del Col·legi Notarial de València, s'atén al públic que acudix a sol·licitar in situ còpies d'escriptures que, per tindre una antiguitat superior als 25 anys, ja es troben depositades en l'Arxiu de Protocols de València..

Els interessats han de personar-se en el departament d'Arxiu de Protocols, en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores), aportant el nom del notari, la data de firma de l'escriptura i el seu document d'identitat. Si ve a realitzar una sol·licitud ha de seleccionar en el dispensador de torns l'opció CÒPIES D'ARXIU - SOL·LICITUD.

Per a poder sol·licitar còpies, els sol·licitants han de ser part interessada de les mateixes, per exemple: compareixents en l'escriptura sol·licitada, hereus dels compareixents, actuals titulars en el cas d'immobles, etc.

En el cas que els compareixents hagen mort, els hereus han d'aportar el Certificat de Defunció que s'obté en el Registre Civil i còpia de testament. Si l'escriptura sol·licitada fóra un testament, a més del certificat de defunció s'ha d'aportar el Certificat d'Últimes Voluntats, ambdós originals.

De la mateixa manera que les sol·licituds, es gestiona la retirada de còpies. Per a la retirada d'una còpia, el sol·licitant ha d'aportar el full de sol·licitud que se CÒPIES en el moment de fer la sol·licitud i el justificant de pagament (justificant d'ingrés en compte o justificant de transferència bancària) amb l'import de la còpia. Per a això en el dispensador de torns ha de marcar CÒPIES D'ARXIU - RETIRADA.

Davant de qualsevol consulta poden posar-se en contacte amb l'arxiu a través del correu electrònic (archivoprotocolos@cnotarial-valencia.com) o del telèfon 963512585 ext. 255.